ACCES

Participarea la evenimentele organizate de Asociația Culturală Fanzin este supusă următorilor termeni și condiții pe care vă obligați să le respectați.

Pentru a avea parte de cea mai plăcută experiență la evenimentul Tribute Festival, vă rugăm să acordați un moment parcurgerii informațiilor de mai jos.

Prin participarea la acest eveniment este acceptat regulamentul festivalului și este dat acordul organizatorilor de a controla respectarea acestuia.
• Copiii care nu au împlinit vârsta de 7 ani, au acces în zona de festival doar însoțiți de un părinte.
• Copiii care nu au împlinit vârsta de 14 ani au acces în perimetrul festivalului doar însoțiți de un adult.

ESTE INTERZIS:

• accesul cu arme sau orice alte obiecte ce pot fi considerate periculoase sau arme albe;
• accesul cu recipiente de sticlă, materiale inflamabile, animale de companie, pixuri cu laser;
• comercializarea de produse în zona de festival fără acordul organizatorilor;
• consumul de subsțante interzise sau comercializarea acestora, conform legii în vigoare;
• accesul cu alcool, alte băuturi și alimente din exteriorul zonei de festival;
• accesul animalelor oriunde;
La accesul în perimetrul festivalui NU se va permite intrarea cu băutură și alimente de orice fel.

VIDEO / FOTO

Este STRICT INTERZIS accesul în perimetrul festivalului fără autorizația organizatorului pentru: camere video profesionale și semi-profesionale, dar și cu camere foto profesionale ce dețin obiectiv detașabil. Posesorii unor astfel de echipamente sunt obligați să se supună predării acestora în custodie temporară.

Pe durata evenimentului se vor realiza înregistrări audio și video. Persoanele care apar în filmările realizate nu pot avea nicio pretenție față de organizatori, producători sau utilizatori.

Pe toată durata evenimentului înregistrările audio și video pot fi realizate numai cu acordul expres al organizatorilor. Fotografierea este permisă (excepție făcând acele concerte ale căror reprezentanți artistici sau respectiv organizatorul, nu își dau acordul).

Filmarea şi fotografierea concertelor cu scopul difuzării în presa scrisă, audio, online sau TV se va desfășura sub reguli stricte, care vor fi comunicate jurnaliștilor prin intermediul organizatorilor.

Încălcarea acestor reguli poate expune instituțiile mass media la procese din partea organizatorilor sau managementului artiștilor ale căror condiții au fost încălcate.

COMPORTAMENTUL ÎN ZONA DE FESTIVAL

Vă recomandam să evitați conflictele și să vă respectați reciproc, evenimentul este un spațiu de relaxare, în primul rând, special creat pentru a avea o ambianță cât mai plăcută din toate punctele de vedere.

SANCȚIUNI

Nu sunt tolerate excepții de la aceste reguli, încălcarea prezentului regulament putând duce la evacuarea persoanei în cauză din zona de festival și interzicerea accesului în zona de festival.

Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile participanților ori pentru eventualele pagube personale produse.

Persoanele care încalcă acest regulament, inițiază sau participă la evenimente care tulbură ordinea, vor fi imediat escortate în afara perimetrului festivalului, accesul lor va fi interzis la festival, iar organizatorul va anunța instituțiile abilitate ale statului, dacă va fi necesar.

INFORMAȚII

Pentru copii se recomandă utilizarea căștilor pentru protecție fonică. În cazul în care copiii nu sunt echipați corespunzător, răspunderea pentru expunerea acestora la nivelul fonic din zona de festival revine integral părinților sau însoțitorilor acestora.

Evenimentul va avea loc indiferent de condiţiile meteorologice, in limite normale pentru public și artiști!

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica programul, dacă va fi necesar acest lucru și având un motiv întemeiat pentru decizie.

Organizatorul își rezervă dreptul de a efectua controale în zona de festival pentru a se putea asigura respectarea prezentului regulament.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă dorim distracție plăcută!

FESTIVAL RULES AND REGULATIONS

ACCESS

By attending this event, you accept and agree with these rules.
• Children who have not attained the age of 7 have access to the festival area only accompanied by a parent.
• Children who have not attained the age of 14 have access to the festival area accompanied by an adult.

NOT ALLOWED:

• Access with weapons or other objects that might be considered hazardous or weapons.
• Access with glass containers, flammable materials, laser pens.
• Marketing products in the areas of festival without consent of organizers.
• Consumption of substances banned or their sale, according to the law in force.
• Access with alcohol, other drinks and food outside the festival area.
• Access with animal.
At the access in the festival area it will not be allowed to entry with drink and food of any kind.

VIDEO / PHOTO

It’s prohibited without the authorization: professional camcorders and semi-professional, professional cameras with detachable objective. Owners of such devices would have to leave equipment in temporary custody.

During the event there will be audio and video recordings. Persons who appear on these recordings cannot have any claim against the organizers, manufacturers or users.

During the event, audio and video recordings can be made only with the consent of the organizers. Photography is allowed (except the concerts without consent.)

Video recording and photographing with the purposes of distribution in print, audio, TV or online will be held under strict rules, that will be communicated to journalists via organizers.

Breaking these rules may expose institutions to lawsuits from organizers or management of artists, whose condition was violated.

BEHAVIOR IN THE AREA OF FESTIVAL

We recommend you to avoid the conflicts and respect each other the event itself is a relaxing area, specially created to have a pleasant ambience.

SANCTIONS

We will not allow exceptions to these rules, the violation of this regulation can lead to eviction and interdiction of the person involved in the festival area.

The organizer is not responsible for damage property of participants or any personal objects.

Persons who violate this regulation, initiate or participate in events that disrupt the order, will be immediately escorted outside perimeter of the festival, the access will be denied to the festival and the organizer will announce the authorized institutions of the state, if it’s necessary.

INFORMATIONS

We advise the parents to buy protective headphones for children. If children are not properly equipped for their exposure to the noise at the festival, it will be the responsibility of parents or companions.

The event will take place regardless of weather conditions.

The organizer reserves the right to modify the program if is necessary, for any kind of real reason.

The organizer reserves the right to make inspections throughout the festival to ensure compliance with this regulation.

Thank you for understanding and enjoy our festival!